În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.

ZIUA ÎNTÂI

Duhule Sfinte, Mângâietorule, te ador cu umilință și te rog cu toată ardoarea inimii să binevoiești a mă ajuta să primesc sfintele tale daruri. Eu nu te pot primi, Duhule dumnezeiesc, fără ajutorul harului tău prevenitor. Fără tine nu pot să-ți fiu plăcut. De aceea te rog că, precum ai pregătit sfânta Inimă a Mariei pentru Întruparea Cuvântului veșnic, să pregătești și inima mea ca să poată primi flăcările fericite ale iubirii tale, tu care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin.

Vino, Duhule Sfânt, umple inimile credincioșilor tăi.

Și aprinde în ele focul iubirii tale!

Să ne rugăm:

Pătrunde, Doamne, cu focul Duhului tău Sfânt, inimile noastre, ca să-ți slujim cu suflet curat și plăcut ție. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.

Slavă Tatălui…

ZIUA A DOUA

Duhule Sfinte, Sfințitorul sufletelor noastre, dă-ne, te rugăm, darul fricii de Dumnezeu, pentru că, având pururi conștiința vie a infinitei maiestăți a Creatorului nostru și a negrăitei lui iubiri, să fim gata a pierde toate, chiar și viața, mai degrabă decât a-l supăra prin păcat.

O, Marie, oglinda dreptății, dobândește-ne de la Duhul Sfânt acest dar care să ne dea căința desăvârșită pentru greșelile noastre din trecut și putere să păstrăm cu sfințenie poruncile lui Dumnezeu.

Vino, Duhule Sfânt, umple inimile credincioșilor tăi.

Și aprinde în ele focul iubirii tale!

Să ne rugăm:

Dumnezeule, în fața atotștiinței tale nimic nu este tăinuit. Purifică gândurile inimilor noastre prin revărsarea Duhului Sfânt, ca să te putem iubi tot mai mult și preamări de-a pururi. Amin.

Slavă Tatălui…

ZIUA A TREIA

Duhule Sfinte, Sfințitorul sufletelor noastre, dă-ne, te rugăm, darul evlaviei, care să ne atașeze de Tatăl ceresc și să ne unească cu Isus, Fratele nostru, și cu toți oamenii, deveniți, prin întruparea lui, fii ai aceluiași Părinte dumnezeiesc.

O, Marie, vas vestit de cucernicie, dobândește-ne de la Duhul Sfânt acest dar, pentru că în toate gândurile, cuvintele și faptele noastre să ne arătăm adevărați fii ai lui Dumnezeu și frați pentru toți semenii noștri.

Vino, Duhule Sfânt, umple inimile credincioșilor tăi.

Și aprinde în ele focul iubirii tale!

Să ne rugăm:

Dumnezeule, care prin lumina Duhului Sfânt ai învățat inimile credincioșilor tăi, dă-ne că, în același Duh să cunoaștem cele drepte și să ne bucurăm totdeauna de mângâierea lui. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.

Slavă Tatălui…

ZIUA A PATRA

Duhule Sfinte, Sfințitorul sufletelor noastre, dă-ne, te rugăm, darul științei, ca toate lucrurile create și toate evenimentele să ne vorbească despre Dumnezeu și să ne îndemne la preamărirea lui.

O, Marie, Chivotul legii, dobândește-ne de la Duhul Sfânt acest dar pentru că, înălțându-ne de la cele văzute la cele nevăzute, să ne dezlipim inima de tot ceea ce este trecător, căutând numai împărăția lui Dumnezeu și sfințenia lui.

Vino, Duhule Sfânt, umple inimile credincioșilor tăi.

Și aprinde în ele focul iubirii tale!

Să ne rugăm:

Doamne, revărsarea Duhului tău Sfânt să purifice inimile noastre și înviorarea de rouă a harului său să le facă rodnice în fapte bune. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.

Slavă Tatălui…

ZIUA A CINCEA

Duhule Sfinte, Sfințitorul sufletelor noastre, dă-ne, te rugăm, darul tăriei, care să ne umple de curaj întemeiat pe atotputernicia lui Dumnezeu, spre a duce la bun sfârșit tot ce ne cere chemarea noastră.

O, Marie, Fecioara puternică, dobândește-ne de la Duhul Sfânt acest dar, pentru că respectul omenesc să nu ne împiedice în îndeplinirea îndatoririlor noastre de creștini și să fim gata de a suferi orice, mai degrabă, decât a călca poruncile lui Dumnezeu.

Vino, Duhule Sfânt, umple inimile credincioșilor tăi.

Și aprinde în ele focul iubirii tale!

Să ne rugăm:

Trimite, Doamne, pe Mângâietorul, care de la tine purcede, să ne lumineze sufletele și, după făgăduința Fiului tău să ne călăuzească la tot adevărul. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.

Slavă Tatălui…

ZIUA A ȘASEA

Duhule Sfinte, Sfințitorul sufletelor noastre, dă-ne, te rugăm, darul sfatului, care să ne arate limpede ce trebuie să facem în orice împrejurare și care sunt mijloacele cele mai potrivite spre a ajunge la scopul vieții noastre.

O, Marie, Maica bunului sfat, dobândește-ne de la Duhul Sfânt acest dar, pentru a putea acționa întotdeauna, cu umilință și încredere, pentru înstăpânirea împărăției lui Dumnezeu în noi și în lume.

Vino, Duhule Sfânt, umple inimile credincioșilor tăi.

Și aprinde în ele focul iubirii tale!

Să ne rugăm:

Doamne, Dumnezeul nostru, dă-ne harul ca prin puterea Duhului Sfânt să rămânem statornici pe calea mântuirii și să-ți slujim cu fidelitate. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.

Slavă Tatălui…

ZIUA A ȘAPTEA

Duhule Sfinte, Sfințitorul sufletelor noastre, dă-ne, te rugăm, darul înțelegerii, care să ne deschidă mintea spre a pricepe Cuvântul dumnezeiesc al Sfintei Scripturi așa cum ni-l vestește Sfânta Biserică.

O, Marie, Fecioara preaînțeleaptă, dobândește-ne de la Duhul Sfânt acest dar, ca să nu ne lăsăm înșelați niciodată de învățături greșite, ci Cristos să trăiască pururi, prin dreapta credință, în sufletele noastre.

Vino, Duhule Sfânt, umple inimile credincioșilor tăi.

Și aprinde în ele focul iubirii tale!

Să ne rugăm:

Doamne, noi implorăm bunătatea ta, ca să binevoiești a trimite în sufletele noastre pe Duhul Sfânt, care să ne călăuzească pe calea poruncilor tale. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.

Slavă Tatălui…

ZIUA A OPTA

Duhule Sfinte, Sfințitorul sufletelor noastre, dă-ne, te rugăm, darul înțelepciunii, care să ne lumineze ochii sufletului spre a crede cu tărie adevărurile revelate și a vedea toate lucrurile în lumina lui Dumnezeu.

O, Marie, Scaunul înțelepciunii, dobândește-ne de la Duhul Sfânt acest dar, pentru că, înflăcărați de iubire față de Dumnezeu, să împlinim voința lui în toate.

Vino, Duhule Sfânt, umple inimile credincioșilor tăi.

Și aprinde în ele focul iubirii tale!

Să ne rugăm:

Te rugăm, Doamne, fă ca strălucirea măreției tale să se reverse asupra noastră, și lumina din Lumina ta, prin darul Duhului Sfânt, să întărească sufletele acelora care au fost renăscuți prin har. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.

Slavă Tatălui…

ZIUA A NOUĂ

O, Sfânta Treime, vrednică de adorare! Ne închinăm maiestății tale și îți mulțumim pentru iubirea nemăsurată pe care ne-o arăți. Îți mulțumim, Tată Veșnic, și ție, Fiule dumnezeiesc, pentru Darul minunat al Duhului Sfânt, căci, dăruindu-ne iubirea ce purcede de la Voi, v-ați dăruit pe Voi înșivă nouă, sărmanilor oameni. Îți mulțumim, Duhule Preasfinte, care ești și Dar și Dătător de daruri, și te rugăm din toată inima să binevoiești a-ți face sălaș în sufletele noastre. Ce-ți putem da în schimb pentru acest bine negrăit? Îți închinăm gândurile și dorințele noastre, întreaga noastră ființă. Stăpânește-ne și nu îngădui să ne îndepărtăm vreodată de tine.

Vino, Duhule Sfânt, umple inimile credincioșilor tăi.

Și aprinde în ele focul iubirii tale!

Să ne rugăm:

Te rugăm, Doamne, aprinde-ne de focul Duhului Sfânt, pe care l-a adus pe pământ Domnul nostru Isus Cristos și pe care a dorit să-l vadă arzând în inimile noastre. El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Amin.

Slavă Tatălui…

Doamne, miluiește-ne,

Cristoase, miluiește-ne,

Doamne, miluiește-ne,

Cristoase, auzi-ne,

Cristoase, ascultă-ne,

Tată din cer, Dumnezeule, miluiește-ne pe noi,

Fiule, răscumpărătorul lumii, Dumnezeule, miluiește-ne pe noi,

Duhule Sfânt Dumnezeule, miluiește-ne pe noi,

Sfânta Treime, un singur Dumnezeu, miluiește-ne pe noi,

Duh al adevărului și al înțelepciunii, miluiește-ne pe noi,

Duh al înțelegerii și al sfatului, miluiește-ne pe noi,

Duh al tăriei și al științei, miluiește-ne pe noi,

Duh al evlaviei și al fricii de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi,

Duh al iubirii, al bucuriei și al păcii, miluiește-ne pe noi,

Duh al răbdării, al bunătății și al blândeții, miluiește-ne pe noi,

Duh al bunăvoinței și al statorniciei, miluiește-ne pe noi,

Duh al credinței și al statorniciei, miluiește-ne pe noi,

Duh al înfrânării și al curăției, miluiește-ne pe noi,

Duh al umilinței și al prudenței, miluiește-ne pe noi,

Duh al vieții și al mântuirii, miluiește-ne pe noi,

Duh al virtuților și al harurilor, miluiește-ne pe noi,

Duh al dumnezeieștii înfieri, miluiește-ne pe noi,

Duh care purifici sufletele, miluiește-ne pe noi,

Dumnezeule, care cercetezi inimile și adâncul ființei omenești, miluiește-ne pe noi,

Împărțitor al harurilor cerești, miluiește-ne pe noi,

Cunoscător al gândurilor și al intențiilor inimii, miluiește-ne pe noi,

Apărător sigur în timp de încercare, miluiește-ne pe noi,

Mângâierea celor care încep să te slujească, miluiește-ne pe noi,

Tăria și curajul celor care merg pe calea virtuții, miluiește-ne pe noi,

Cununa celor desăvârșiți, miluiește-ne pe noi,

Fericirea tuturor Îngerilor, miluiește-ne pe noi,

Lumina Patriarhilor, miluiește-ne pe noi,

Inspiratorul profeților, miluiește-ne pe noi,

Graiul și știința apostolilor, miluiește-ne pe noi,

Biruința Martirilor, miluiește-ne pe noi,

Înțelepciunea Mărturisitorilor, miluiește-ne pe noi,

Puritatea Fecioarelor, miluiește-ne pe noi,

Frumusețea lăuntrică a tuturor sfinților, miluiește-ne pe noi,

Fii milostiv, iartă-ne, Duhule Sfinte!

Fii milostiv, ascultă-ne, Duhule Sfinte!

De orice păcat, mântuiește-ne pe noi!

De vicleniile diavolului, mântuiește-ne pe noi!

În ziua judecății, mântuiește-ne pe noi!

Noi sărmanii păcătoși, te rugăm ascultă-ne!

Ca să ne ierți toate păcatele, te rugăm ascultă-ne!

Ca să binevoiești a ne lumina și ajuta intențiile și faptele noastre, te rugăm ascultă-ne!

Ca să ne învrednicești să suferim cu generozitate, toate încercările din dragoste către tine, te rugăm ascultă-ne!

Ca să aprinzi în inimile noastre o dorință statornică și pururi vie pentru desăvârșirea creștină, te rugăm ascultă-ne!

Ca să ne întărești în pacea interioară și adevărata liniște sufletească, te rugăm ascultă-ne!

Ca să ne păstrezi în harul tău până la ultima ta suflare, te rugăm ascultă-ne!

Ca să ne primești printre aleșii tăi, te rugăm ascultă-ne!

Ca să ne faci vrednici de mântuire, te rugăm ascultă-ne!

Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, revărsa asupra noastră pe Duhul Sfânt!

Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, trimite-ne de la Tatăl pe Duhul Sfânt pe care ni l-ai făgăduit!

Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, dăruiește-ne pe Duhul tău cel bun!

Trimite Duhul tău și toate din nou se vor face!

Și vei reînnoi fața pământului!

Să ne rugăm:

Dumnezeule, pentru care nimic nu este ascuns, te rugăm ca prin revărsarea Duhului Sfânt să purifici gândurile inimilor noastre ca să te putem iubi din ce în ce mai mult și să te lăudăm de-a pururi. Amin!

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •