NOVENA ÎN CINSTEA DIVINEI ÎNDURĂRI

Novena Îndurării Divine începe din Vinerea Sfânta și se termină sâmbăta, în ajunul primei duminici după Paști.

Însuși Isus a dorit aceasta novenă făgăduind că „va dărui orice fel de har” celui care o va recita, numai să fie spovedit și să îndeplinească condițiile cerute de către cultul Divinei Milostiviri, adică:

1) Încrederea în Dumnezeu;

2) Fapte de caritate față de aproapele.

Iată ce-I spune Isus sfintei Faustina: „Doresc, ca în timpul acestor nouă zile tu să conduci suflete la izvorul indurării mele, spre a fi întărite,  împrospătate și umplute de harurile necesare în greutățile vieții lor, dar mai ales în ceasul morții lor. În fiecare zi vei conduce la Inima mea un anumit grup de suflete și le vei cufunda în oceanul îndurării mele, iar Eu, pe toate aceste suflete, le voi introduce în casa Tatălui meu. O vei face în aceasta viață și în cea viitoare. Nu voi refuza nimic acelor suflete pe care le vei conduce la izvorul indurării mele. În fiecare zi vei cere Tatălui meu, pentru meritele Pătimirii mele dureroase, haruri pentru aceste suflete”.

Pe lângă cele nouă zile care precedă Sărbătoarea Indurării Divine (începând din Vinerea Sfântă), după cum a cerut Isus, pentru ca să se realizeze făgăduințele sale revelate Sfintei Faustina, novena următoare poate fi recitată ori de câte ori cineva dorește să-și exprime devoțiunea față de dumnezeiasca îndurare, sau când cere anumite haruri.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.

Sau:

Dumnezeule, vino în ajutorul meu.

Doamne, grăbește-te să mă ajuți.

Slavă Tatălui.

ZIUA I

„Adu-mi astăzi omenirea întreagă, dar mai ales pe cei păcătoși și cufundă-I în oceanul Indurării mele. În felul acesta, tu mă vei mângâia de amara tristețe pe care mi-o provoacă pierderea acestor suflete”.

Preamilostive Isuse, care prin natura ta, te înduri și ne ierți pe noi, nu privi la păcatele noastre, ci la încrederea pe care o avem în nemărginita ta bunătate; primește-ne în lăcașul Inimii tale preamilostive și nu mai îngădui să ieșim din ea pentru toata veșnicia. Te rugăm aceasta, pentru iubirea care te unește cu Tatăl și cu Duhul Sfânt.

O Dumnezeule milostiv și atotputernic, refugiu pentru omul păcătos, Tu, care eşti  milostivirea și ocean de compasiune, ajută-l pe cel care te invocă cu umilință.

Părinte Veșnic, privește cu ochi milostivi omenirea întreagă, mai ales pe sărmanii păcătoși, a căror unică speranță este Inima preamilostiva a lui Isus, iar pentru meritele pătimirii sale dureroase, arată-ne îndurarea ta, ca să o preamărim pentru toată veșnicia. Amin.

Coronița Divinei Îndurări*

ZIUA a II-a

„Adu-mi astăzi sufletele preoților și ale călugărilor și cufundă-le în nepătrunsa mea îndurare. Ele mi-au dat tăria să îndur până la sfârșit amara mea pătimire. Prin ele, ca prin niște canale, îndurarea mea se revarsă asupra lumii întregi”.

Preamilostive Isuse, izvorul oricărui bine, sporește în noi harul, ca să înfăptuim opere vrednice de îndurare, ca astfel cei care ne privesc să-l preamărească pe Tatăl cel milostiv din ceruri.

În inimi curate sălășluiește izvorul iubirii divine; purificate în marea îndurării, limpezi precum aurora, ca stelele strălucesc.

Părinte veșnic, privește cu ochi milostivi pe cei aleși să lucreze în via ta, sufletele preoțești ți călugărești, ți întărește-i cu binecuvântarea Ta, iar prin Inima Fiului Tău în care ei se află, dăruiește-le puterea Luminii Tale, ca să călăuzească și pe alții la mântuire și, astfel, împreuna, să cânte pentru toata veșnicia laude indurării Tale infinite. Amin.

Coronița divinei Îndurări*

ZIUA a III-a

„Adu-mi astăzi toate sufletele evlavioase și credincioase și cufundă-le în oceanul îndurării mele. Ele m-au mângâiat pe calea Calvarului, ele au fost o picătură de consolare într-o mare de amărăciune”.

Preamilostive Isuse, care dăruiești tuturor cu îmbelșugare haruri din comoara îndurării tale, primește-ne în lăcașul Inimii tale milostive și nu mai îngădui să ieșim din ea vreodată. Te rugăm aceasta în numele iubirii de nedescris ce arde în Inima ta pentru Tatăl ceresc.

Nepătrunse sunt minunile îndurării; nici cel drept, nici cel păcătos nu poate să le înțeleagă. Privește-I pe toți cu îndurare și atrage-i la iubirea ta.

Părinte Veșnic, privește cu ochi milostivi la sufletele credincioșilor care sunt moștenirea Fiului tău și, prin pătimirea sa dureroasă, dăruiește-le binecuvântarea Ta și ocrotește-le pentru totdeauna, ca să nu piardă iubirea Ta și comoara sfintei credințe, ci împreună cu întregul cor al îngerilor și al sfinților să preamărească pentru toată veșnicia infinita Ta îndurare. Amin.

Coronița Divinei Îndurări*

ZIUA a IV-a

„Adu-mi astăzi pe păgâni și pe cei care încă nu mă cunosc. Și la ei m-am gândit în timpul amarei mele pătimiri și zelul lor din viitor a adus alinare Inimii mele. Cufundă sufletele acestora în oceanul îndurării mele”.

Preamilostive Isuse, care ești Lumina lumii, primește în lăcașul Inimii tale milostive sufletele păgânilor care încă nu te cunosc. Fie că razele harului Tău să le lumineze, pentru că și ele să preamărească împreună cu noi minunile îndurării Tale, și nu le mai îngădui vreodată să iasă din Inima Ta preaîndurătoare.

Lumina iubirii Tale să lumineze sufletele aflate în întuneric; fă ca și ele să te cunoască pentru ca să preamărească împreună cu noi îndurarea Ta.

Părinte Veșnic, privește cu ochi milostivi la sufletele păgânilor și la acelea care încă nu te cunosc; și ele se află în Inima preamilostivă a lui Isus. Atrage-le la lumina Evangheliei. Ele nu știu ce mare este fericirea de a te iubi. Fă ca și ele să preamărească pentru toată veșnicia bogăția îndurării Tale. Amin

Coronița Divinei Îndurări*

ZIUA a V-a

„Adu-mi astăzi sufletele ereticilor și ale schismaticilor și cufundă-le în oceanul îndurării mele. În amara mea pătimire mi-au sfâșiat trupul și inima, adică Biserica mea. Când se vor întoarce la unitatea Bisericii, rănile mele se vor vindeca și, în felul acesta, voi fi mângâiat în suferința mea”.

Preamilostive Isuse, care ești bunătatea însăși și nu refuzi lumina celor care  ți-o cer, primește în lăcașul Inimii Tale milostive pe eretici și pe schismatici, atrăgându-i cu lumina Ta la unitatea Bisericii și nu le mai îngădui vreodată s-o părăsească, ca astfel să adore și ei generozitatea îndurării Tale.

Din Inima Ta să izvorască un izvor de îndurare și pentru cei care au sfâșiat haina unității. Doar îndurarea Ta atotputernică, o, Doamne, mai poate să-i scoată din greșeala lor.

Părinte Veșnic, privește cu îndurare spre sufletele fraților noștri despărțiți, mai ales spre acelea care au irosit bunurile tale și au abuzat de harul tău, rămânând cu încăpățânare în erorile lor. Nu privi la greșelile lor, ci mai degrabă la iubirea și pătimirea amară a Fiului Tău îndurată pentru ele, căci și ele se află în Inima preamilostivă a lui Isus. Fă ca și ele să laude pentru vecie marea ta îndurare. Amin.

Coronița Divinei Îndurări*

ZIUA a VI-a

„Adu-mi astăzi sufletele blânde și smerite, precum și pe acelea ale copiilor, și cufundă-le în îndurarea mea. Aceste suflete se aseamănă cel mai mult cu Inima mea. Ele mi-au fost alinare în amarul chin al agoniei. Le-am văzut ca niște îngeri pe pământ cum vegheau la altarele mele. Asupra lor, Eu revărs în torente harurile mele. Numai un suflet smerit este în stare să primească harul meu; sufletelor umile le dăruiesc încrederea mea deplină”.

Preamilostive Isuse, care ai zis: „Învățați de la mine căci sunt blând și smerit cu inima”, primește în locuința Inimii tale milostive sufletele umile și blânde și mai ales pe cele ale copiilor. Aceste suflete atrag admirația întregului paradis și sunt desfătarea  aleasă a Tatălui ceresc, căruia îi aduc o imensă bucurie răspândind înaintea tronului său, asemenea unui buchet de flori, parfumul lor. Aceste suflete au locuința sigură în Inima preamilostivă a lui Isus și cântă fără încetare imnul iubirii și al îndurării pentru vecie.

Cu adevărat sufletul blând și smerit respira Paradisul pe pământ și de parfumul inimii sale smerite însuși Creatorul său se bucură.

Părinte Veșnic, privește cu îndurare la sufletele blânde și smerite și spre acelea ale copiilor, care se afla în Inima preamilostivă a lui Isus. Aceste suflete se aseamănă cel mai mult cu Fiul Tău iar parfumul lor se înălță până la tronul Tău.

Părinte bun și milostiv, te implor, pentru iubirea și bucuria pe care o ai față de aceste suflete, să binecuvântezi lumea întreagă, ca împreună să ajungem să cântăm pentru toată veșnicia laudele milostivirii Tale. Amin.

Coronița Divinei Îndurări*

ZIUA a VII-a

„Adu-mi astăzi sufletele care îmi cinstesc și preamăresc îndurarea și cufundă-le în ea. Aceste suflete suferă mai mult decât orice pentru pătimirea mea și au pătruns în adâncul sufletului meu, transformându-se în icoane vii ale Inimii mele milostive. Strălucirea lor în viața veșnică va fi deosebită. Niciunul nu va cădea în focul iadului, căci Eu însumi le voi apăra în ceasul morții pe fiecare în parte”.

Preamilostive Isuse, a cărui Inimă este însăși iubirea, primește în ea sufletele care preamăresc și cinstesc în mod deosebit îndurarea ta infinită.

Ele, în mijlocul greutăților și amărăciunilor, sunt întărite de însăși puterea lui Dumnezeu, și înaintează cu încredere în îndurarea ta. Acestea sunt unite cu tine, Isuse, și poartă omenirea întreagă pe umerii lor. Ele nu vor fi judecate cu asprime, ci, în ceasul morții, vor fi învăluite de îndurarea ta.

Sufletul care preamărește bunătatea lui Dumnezeu, În mod deosebit de El va fi iubit, alături de izvorul vieții mereu va fi îndestulat de îndurarea divină.

Părinte Veșnic, privește cu ochi milostivi la sufletele acelora care preamăresc și cinstesc îndurarea Ta infinită; ele se află în inima preamilostivă a lui Isus. Aceste suflete sunt Evanghelia vie, mâinile lor sunt pline de fapte de iubire, iar sufletul lor revărsându-se de bucurie îți cântă, Preaînalte, imnul îndurării Tale. Te implor, o Doamne, arată-le îndurarea ta acestora care au crezut și și-au pus nădejdea în Tine; să se împlinească în ele făgăduința lui Isus: „Eu însumi voi ocroti sufletele care cinstesc îndurarea mea infinită în timpul vieții lor și, în mod deosebit în ceasul morții, le voi apăra ca pe propria mea slavă”. Amin.

Coronița Divinei Îndurări*

ZIUA a VIII-a

„Adu-mi astăzi sufletele care se găsesc în focul purgatoriului și cufundă-le în abisul îndurării mele, așa încât revărsările Sângelui meu să aline chinul lor. Toate aceste suflete sunt iubite de mine cu o iubire nemărginită; acum ele satisfac dreptatea mea; stă în puterea ta să le aduci alinare. Ia din tezaurul Bisericii mele toate indulgențele și oferă-le pentru ele. O, dacă tu ai cunoaște chinul lor, ai oferi neîncetat pentru ele rugăciuni, plătind în felul acesta datoriile lor față de dreptatea mea!”

Preamilostive Isuse, care ai zis: “Milă vreau, nu jertfă!”, te rugăm, primește în lăcașul Inimii tale milostive, sufletele din purgatoriu, pe care le iubești atât de mult și care încă mai trebuie să îndestuleze dreptatea ta dumnezeiască. Fă ca șuvoaiele de sânge și apa care au izvorât din Inima ta să stingă flăcările purgatoriului, ca și acolo să fie preamărită puterea îndurării tale.

Din cumplita arșiță a focului purificator se înălță o rugăminte și un plânset implorator; iar din al Sângelui și al Apei izvor alinare, mângâiere și ușurare asupra lor cobor.

Părinte Veșnic, privește cu ochi milostivi la sufletele care suferă în purgatoriu, dar care se află în Inima preamilostivă a lui Isus. Prin pătimirea sa dureroasă și pentru marea amărăciune care a cuprins Inima sa Preasfântă, te implor fii milostiv cu aceste suflete care îndestulează dreptatea ta, și, pentru meritele rănilor Fiului tău preaiubit, Isus, privește-le cu iubire, deoarece noi credem că bunătatea și îndurarea ta nu au margini. Amin.

Coronița Divinei Îndurări*

ZIUA a IX-a

„Adu-mi sufletele lâncede și cufundă-le în oceanul îndurării mele. Acestea sunt sufletele care rănesc cel mai dureros Inima mea. În Grădina Măslinilor sufletul meu, a simțit cel mai mare dezgust față de ele. Din cauza lor am rostit acele cuvinte: <Tată, dacă este cu putință, treacă de la mine paharul acesta…!> Pentru ele, ultima șansă de salvare este să recurgă la milostivirea mea”.

Preamilostive Isuse, care ești însăși îndurarea, primește sufletele lâncede în lăcașul Inimii tale milostive. Fă că aceste suflete reci, care sunt asemănătoare unor cadavre și trezesc în tine atâta repulsie, să se aprindă de focul dragostei tale. O, bune Isuse, prin atotputernicia îndurării tale, atrage-le în văpăile cele mai arzătoare ale iubirii tale și dăruiește-le iubirea ta sfântă, căci Tu poți totul.

Focul și gheață, nu pot sta împreună; căci ori focul se va stinge, ori gheața se va topi; doar Îndurarea Ta, o, Doamne, pentru sărmana omenire, este alinare.

Părinte Veșnic, privește cu ochi milostivi la sufletele lâncede, pe care Isus le adăpostește în Inima sa preamilostivă. Părinte al îndurărilor, te implor, pentru pătimirea amară a Fiului Tău și pentru agonia sa de trei ore pe Cruce, îngăduie ca și ele să slăvească măreția îndurării Tale. Amin.

Coronița Divinei Îndurări*

*Coronița Divinei Îndurări

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin

Sau

Dumnezeule, vino în ajutorul meu.

Doamne, grăbește-te să mă ajuți.

Slavă Tatălui…

Tatăl Nostru…

Bucură-te Mărie…

Crezul…

Pe bobițele „Tatăl nostru” se spune: Părinte Veșnic, îți ofer Trupul și Sângele, Sufletul și Dumnezeirea Fiului Tău preaiubit, Domnul nostru Isus Cristos; pentru ispășirea păcatelor noastre și ale lumii întregi.

Pe bobițele „Bucură-te Marie” se spune: Pentru (prin) pătimirea sa dureroasă; Ai milă de noi și de întreaga lume.

La sfârșitul Coroniței, se spune de trei ori invocația: Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, Ai milă de noi.

<<O, Sânge și Apa care ai țâșnit din Preasfânta Inimă a lui Isus, ca izvor de îndurare pentru noi, mă încred în Tine>>.